KTO POKRYWA KOSZT OPINII RZECZOZNAWCY?

Zgodnie z ostatnim orzecznictwem w sprawie, dane zagadnienie można ująć w ramy. Koszt opinii rzeczoznawcy pokryje ten, kto się myli…

Poszkodowani mają prawo do refundacji poniesionych kosztów prywatnej opinii lub ekspertyzy rzeczoznawcy, o ile okazały się one niezbędne do stwierdzenia występujących różnic pomiędzy przedstawionymi wyliczeniami lub wcześniej przedstawionym stanowiskiem ubezpieczyciela.

Rzecznik Finansowy zwracał na to uwagę, aby za ekspertyzę płacił ubezpieczyciel, i wystąpił w tej sprawie do Sądu Najwyższego. Po rozpoznaniu sprawy Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że „poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tak zwanej prywatnej opinii ( ekspertyzy ) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania” (sygn. akt III CZP 99/18).

Z innymi wyrokami w sprawie refundacji kosztów opinii rzeczoznawcy można się zapoznać na stronie PIU.

Sąd Najwyższy o zasadach zasady pokrywania kosztów usługi rzeczoznawcy

Sąd Najwyższy w pełni podzielił stanowisko Rzecznika Finansowego, co do zasad pokrywania kosztów usługi rzeczoznawcy w razie sporu z ubezpieczycielem, co do wysokości odszkodowania czy przebiegu zdarzenia. Uchwała uzupełnia lukę w ochronie praw osób poszkodowanych. Rzecznik Finansowy zapowiada wniosek o uzupełnienie wytycznych nadzorczych, jeśli ubezpieczyciele nie zmienią swoich procedur. Więcej tutaj.

Rzeczoznawca techniki samochodowej i ruchu drogowego Krzysztof Kuźmicki